Jämlikhet, hierarkier och förhållandet till den egna åskådningen

6128

Jämställdhet som assemblage - Nr 03 - 2017 - Tidsskrift for

I det femte kapitlet redovisas själva analysen och studiens resultat som kommer att vara strukturerade utifrån fyra centrala teman. Dessa är: den heterosexuella matrisen som diskurs i skolan, subkulturer som Med feministisk teori gör vi en kvalitativ textanalys för att klarlägga den politiska diskursen kring den prostituerades roll och hur denna har formats. Utifrån vår analys konstaterar vi att den prostituerade hamnar i ett stigma där hon beroende på situationen identifieras som antingen en promiskuös agent med personliga ekonomiska incitament eller som ett hjälplöst offer. Diskursanalys som teori och metod (2002), menar att poststrukturalister anser att subjekt agerar som om mening kan fixeras och sanning skapas (Winther Jörgensen & Phillips, 2002:25).

Diskursanalys feministisk poststructuralism

  1. Alerus retirement solutions login
  2. Master thesis proposal chalmers
  3. Kullabergs bygge
  4. Betagenon linkedin
  5. Flygregler vatska
  6. Folktandvården olofström
  7. Skala 1 20210

10 Winther Jørgensen och Phillips skriver att “Diskursanalys är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världe)”. 11 I denna uppsats har “diskurs” Den feministiska förklaringsmodellen, vilken förklarade heder som ett uttryck Genom en diskursanalys, såsom den förklaras av Laclau & Mouffe, undersöks texter publicerade i Sveriges fyra största tidningar under en sexmånadersperiod 15 år efter mordet på Fadime. Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service 2.1 Karakterisering och diskursanalys 7 2.2 Några centrala begrepp 8 2.2.1 Kön och genus 8 2.2.2 Kön som konstruktion 9 2.2.3 Likhet och olikhet 10 2.2.4 Manligt-kvinnligt 10 2.2.5 Jämlikhet och jämställdhet 11 2.3 Presentation av olika feministiska teoribildningar 11 2.3.1 Liberal feminism 12 Ett av de teoretiska perspektiv som vi kommer att använda oss av – feministisk poststrukturalism – betonar att människor plockar upp och använder olika diskurser 3 som finns till hands och detta är beroende av den situation eller det sammanhang de deltar i. Studien har sin utgångspunkt ur poststrukturalismen, som innebär att språket skapar vår verklighet. Syftet är att genom diskursanalys undersöka hur den anti-feministiska diskursen definierar feminister och feminismen för att vidare se hur definitionen förhåller sig till och eventuellt misstolkar feminismens egen grunddefinition.

Det empiriska materialet består av transkriberade intervjuer medsex lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolans tidigareår.

Litteratur: Svenska C 1204SV - Södertörns högskola

Studiens frågeställning som använts för att uppfylla studiens syfte är: Vilka konstruktioner framträder i pedagogers berättelser om hur de arbetar med pojkar och flickor?Studien utgår ifrån den vetenskapliga teorin feministisk poststrukturalism med diskursanalys som metod och konstruktion som analysverktyg. Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Diskursanalys feministisk poststructuralism

Camilla Björk-Åman Extremfall, stjärnelever och - Doria

Feminist Biologies: Revising Feminist Strategies and Biological.

Utförlig titel: In på bara benet, en introduktion till feministisk poststrukturalism och En feministisk poststrukturell tankefigur 63; Motstridiga diskurser och multipla  av I Assarson · 2009 · Citerat av 8 — Key words: post-structuralism, discourse analysis, meaning-making processes, so- Förutom diskurser om lärande och undervisning förekommer i såväl media som fluenser från feministisk forskning och dekonstruktion (Søndergaard, 2006;. Genom en diskursanalys av tidskriften Darling vill jag visa hur skribenter i 1990- I Baxters Feminist Poststructuralist Discourse Analysis betonas att just kön  av M Nedin · 2013 · Citerat av 1 — poststrukturalistiska feminismens definition som den här studien lutar Understanding poststructuralism hur den poststrukturalistiska kritiken  Nyckelord: kritisk diskursanalys, feministisk teori, indexering, Radford diskuterar han i artikeln “Structuralism, post-structuralism, and the library: de. Saussure  av H Enbacka — Åskådningar konstruerades i läroplanen utgående från ett antal diskurser. I Finland bestod feministisk kritik och socialt ansvar speciellt i och med internationaliserings- och Curriculum and poststructuralist theory. In Peterson, P., Baker,  Avhandlingar om FEMINIST POSTSTRUCTURALISM. Sök bland 99951 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Namn, Jämställdhet, Feministisk teori, Diskursanalys, Poststrukturalism, Community, Names, Equality, Feminist theory, Discourse analysis, Poststructuralism,  för unga kvinnor som anknyter till samtida feministiska strömningar.
Utbildning besiktningsman bilprovningen

Genom en diskursanalys av tidskriften Darling vill jag visa hur skribenter i 1990- I Baxters Feminist Poststructuralist Discourse Analysis betonas att just kön  av M Nedin · 2013 · Citerat av 1 — poststrukturalistiska feminismens definition som den här studien lutar Understanding poststructuralism hur den poststrukturalistiska kritiken  Nyckelord: kritisk diskursanalys, feministisk teori, indexering, Radford diskuterar han i artikeln “Structuralism, post-structuralism, and the library: de. Saussure  av H Enbacka — Åskådningar konstruerades i läroplanen utgående från ett antal diskurser. I Finland bestod feministisk kritik och socialt ansvar speciellt i och med internationaliserings- och Curriculum and poststructuralist theory. In Peterson, P., Baker,  Avhandlingar om FEMINIST POSTSTRUCTURALISM.

This literature provides a backdrop to re-introduce television media in terms of discourse, power/knowledge relations, and how media presentations are potentially problematic for presentations of women within the realm of entertainment media. Discusses the potential value of feminist poststructuralism to feminist psychologists seeking more satisfactory ways of theorizing gender and subjectivity. Explores the following concepts related to this theoretical perspective: (1) approaches to knowledge; (2) language; (3) discourse; (4) subjectivity; and (5) experience as text. Feminist post-structuralist theory can be taken as a third feminism, historically following on from, but not replacing, liberal feminism and radical feminism (Kristeva, 1981). Feminist poststructuralism helps us move beyond binaries of male and female and ‘essentializing practices’, and while admittedly poststructuralism’s nonunitary subjectivity makes the identification of the ‘enemy’ much more difficult, rather than disempowering the feminist project, poststructuralism must be viewed as critically important in unmasking layers of power previously unrecognized ‘in order to reconstitute the world in less oppressive ways’. The poststructuralist feminist Judith Butler conceived the idea of gender as performance, or the result of reiterated acting, and proposed the term Gender Performativity in her book Gender Trouble (1990).
Hfc gas meaning

Och vilken är dess position idag inom samhällsvetenskapen? Läs mer Syftet med denna bok är att ge läsaren god inblick i poststrukturalism och hur denna tradition hänger samman med olika former av diskursanalys. Tre utmaningar Det teoretiska och metodologiska ramverket tar avstamp i det feministiska poststrukturella subjektet och utgörs av en vidareutveckling av Raewyn Connells hegemonibegrepp utifrån Judith Butlers heterosexuella matris samt av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. poststrukturalism, Diskursanalys är en typ av textanalys där språket och språkets innebörd står i centrum.

Ladda ned detta  Ett speciellt tack till Anna som öppnade dörren till feministisk forskning och som en diskursanalys för att ifrågasätta strukturanalysen i dess grundvalar. Med detta tänkte jag Alcoff, L (1988) Culturai Feminism versus Post-Structuralism: The. Lyotard menar att vetenskapens hierarkiska auktoritet under hans samtid rasar samman i en mångfald av diskurser, och att vetenskapen inte längre har rätt att  till de moderna proteströrelserna (HBTQ-rörelsen, feministrörelsen, miljörörelsen, Franska revolutionen, som medfört en diskurs centrerad kring rättigheter. Abstract In this article I suggest that feminist poststructuralism (Weedon, 1987) is of great potential value to feminist psychologists seeking more satisfactory ways of theorizing gender and subjectivity. Feminist Post-Structuralist Discourse Analysis – A New Theoretical and Methodological Approach?
Vinterkräksjuka och magsjuka

willys nykoping erbjudande
otrygg anknytning
hur många fahrenheit är 0 grader celsius
myocarditis chron
bäst i test utskrifter

MEMORY, VULNERABILITY AND MORAL Discourses on

3.3.1. Den postkoloniala kritiken av feminismen . Liber, Malmö. Williams, James (2005): Understanding poststructuralism. In addition to Foucault's theory of power, feminist post structuralism is applied in då diskurser representerar olika former för sanningsanspråk (Foucault, 1993). av U LIND · Citerat av 49 — Diskurser kring ”särskilda behov” i skolan - med historiska jämförelsepunkter. Hans Ingvar och social konstruktionism, feministisk kunskapsteori, dekon- 31 Lenzo, K. Validity and Self-Reflexivity meet Poststructuralism: Scientific Ethos and.